Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3587
Title: Закономірності розсіювання безрозмірних показників якості об'єктів різної природи
Laws of dispersion quality indicators dimensionless objects of different nature
Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы
Authors: Кім, Наталія Ігорівна
Ким, Наталия Игоревна
Kim, Nataliya
Тріщ, Р. М.
Trish, R.
Keywords: якість
безрозмірні показники
оцінка
продукція
процеси
качество
безразмерные показатели
продукция
процессы
quality
dimensionless figures
evaluation
products
processes
Issue Date: 2016
Citation: Ким Н. И. Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы / Н. И. Ким, Р. М. Трищ // Системи управління, навігації та зв'язку. Метрологія та вимірювальна техніка. – 2016. – Вип. 4(40). - С. 143-145.
Abstract: Пропонується універсальна математична залежність між виміряним показником якості об'єктів різної природи і його оцінкою на безрозмірною шкалою, яка враховує тільки максимально допустимий і мінімально допустиме значення показника якості об'єкта і може застосовуватися як для оцінки якості продукції, так і для оцінки якості процесів, послуг та ін. Побудовано гістограми, вид яких дозволяє висунути гіпотези,що при моделюванні показників якості за нормальним законом розподілу, закон розподілу їх оцінок на безрозмірною шкалою близький до закону рівної ймовірності, а при моделюванні показників якості за законом рівної ймовірності, близький до закону арксинуса
Proposed a universal mathematical relationship between the measured indicator of quality of objects of different nature and assessment on a dimensionless scale, which takes into account only the maximum and minimum allowable value of an indi-cator of quality of the object and can be used to assess the quality of products, and to evaluate the quality of processes, services and others. histograms, whose form allows you to put forward the hypothesis that the modeling of thequality indicators for the normal distribution law, the law of distribution of their assessments on a dimensionlessscale similar to the law of equal prob-ability, and in modeling the quality indicators for the law of equal probability, close to the arc sine law
Предлагается универсальная математическая зависимость между измеренным показателем качества объектов различной природы и его оценкой на безразмерной шкале, которая учитывает только максимально допустимое и минимально допустимое значение показателя качества объекта и может применяться как для оценки качества продукции, так и для оценки качества процессов, услуг и др. Построены гистограммы, вид которых позволяет выдвинуть гипотезы, что при моделировании показателей качества за нормальным законом распределения, закон распределения их оценок на безразмерной шкале близок к закону равной вероятности, а при моделировании показателей качества за законом равной вероятности, близок к закону арксинуса.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3587
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАССЕИВАНИЯ.pdf520,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.