Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3682
Title: Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції
The state of the labor market in the mykolayiv region and prospects for its development in the conditions of european integration processes
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Kotykova, Olena
Дерезюк, І. А.
Семененко, А. О.
Dereziuk, I. A.
Semenenko, A. O.
Keywords: ринок праці
регіон
євроінтеграція
штатні працівники
заробітна плата
споживчий ринок
labor market
region
eurointegration
full-time employees
wages
consumer market
Issue Date: 2018
Citation: Котикова О. І. Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах євроінтеграції / О. І. Котикова, І. А. Дерезюк, А. О. Семененко // Економіка та держава. — 2018. — № 2. – С. 36-41.
Abstract: В статті досліджуються основні тенденції, характерні для сфери оплати праці регіону. Наводяться дані щодо кількості штатних працівників підприємств, установ, організацій, структури фонду оплати їх праці, середньомісячних розмірів номінальної та реальної заробітної плати, ґендерних відмінностей у рівні оплати праці. Відслідковується залежність реальної заробітної плати від цінової ситуації на споживчому ринку. Аналітичні дані щодо стану виплати заробітної плати наведені за трьома категоріями підприємств: економічно активні підприємства; суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; економічно неактивні підприємства, які призупинили економічну діяльність у 2016 та попередніх роках і не повідомили про погашення заборгованості. Інформацію проаналізовано в цілому по економіці області, за видами економічної діяльності, по містах обласного значення та районах і у порівнянні з Україною.
The article examines the main trends typical of the area of remuneration in the region. Data are given on the number of full-time employees of enterprises, institutions, organizations, structure of the fund for their payment, average monthly nominal and real wages, gender differences in the level of remuneration. The dependence of real wages on the price situation on the consumer market is monitored. Analytical data on the state of payment of wages are given in three categories of enterprises: economically active enterprises; economic entities in respect of which procedures for restoration of the debtor's solvency or recognition of bankruptcy are implemented; economically inactive enterprises that suspended economic activity in 2014 and previous years and did not report debt repayment. The information has been analyzed in general in the region's economy, by type of economic activity, in cities of oblast importance and in districts and in comparison with Ukraine.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3682
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf299,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.