Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4421
Title: Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy
Державно-приватне партнерство як складова інституціонально-структурної трансформації аграрного сектора економіки
Государственно-частное партнерство как составляющая институциональной-структурной трансформации аграрного сек- тора экономики
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubіnіna, Marina
Keywords: Public-private partnership
partnership of government and business
agricultural sector of the economy
legislation and regulations
investment activity
державно-приватне партнерство
партнерство влади і бізнесу
аграрний сектор економіки
законодавчо-нормативні акти
інвестиційна діяльність.
государственно-частное партнерств
партнерство власти и бизнеса
аграрный сектор
законодательно-нормативные акты
инвестиционная деятельность
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Dubinina M. Public-private partnership as a component of the institutional and structural transformation of the agricultural sector of the economy / M. Dubinina // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018 – Вип. 1 (97). - С. 55-63.
Abstract: The main components of the concept “public-private partnership” have been studied. The purpose, mechanisms and directions of partnership implementation have been defi ned. The main features of public-private partnership have been supplemented. The connection between the partnership activity of agricultural enterprises and the welfare of rural territories have been substantiated. The directions of activity of public-private partnership in the agricultural sector of the economy have been proposed.
Досліджено основні складові поняття «державно-приватне партнерство». Визначено мету, механізми та напрями здійснення партнерської діяльності. До- ведено, що ефективним інструментом залучення додаткового фінансування є державно-приватне партнерство. Визначено роль державно-приватного парт- нерства як одного з інститутів, що забезпечує проведення розумної аграрної політики, спрямованої на поліпшення соціально-економічного рівня та стиму- лювання агробізнесу брати участь в проведенні комплексної трансформації. Дослідження показали, що при переході до інноваційного укладу розвитку державно-приватне партнерство стає ефективною інституційною формою за- лучення приватного капіталу для вирішення завдань в області наукових дослі- джень, будівництва об'єктів інфраструктури, енергетики, соціальної сфери. На нашу думку, не є новим інститутом, в тій чи іншій формі воно супроводжує все історичні періоди розвитку держави, але на сучасному етапі набуває особли- вого значення. Доповнено основні ознаки державно-приватного партнерства. Обґрунтовано зв’язок між партнерською діяльністю аграрних підприємств та добробутом сільських територій. Запропоновано напрями діяльності державно- приватного партнерства в аграрному секторі економіки.
Исследованы основные составляющие понятия «государственно-частное партнерство». Определены цели, механизмы и направления осуществления партнерской деятельности. Доказано, что эффективным инструментом при- влечения дополнительного финансирования является государственно-част- ное партнерство. Определена роль государственно-частного партнерства как одного из институтов, который обеспечивает проведение разумной аграрной политики, направленной на улучшение социально-экономического уровня, стимулирования агробизнеса к участию в проведении комплексной трансфор- мации. Исследования показали, что при переходе к инновационному укладу развития государственно-частное партнерство становится эффективной ин- ституциональной формой привлечения частного капитала для решения задач в области научных исследований, строительства объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы. По нашему мнению, не является новым ин- ститутом, в той или иной форме оно сопровождает все исторические периоды развития государства, но на современном этапе приобретает особое значение. Дополнены основные признаки государственно-частного партнерства. Обосно- вана связь между партнерской деятельностью аграрных предприятий и бла- госостоянием сельских территорий. Предложены направления деятельности государственно-частного партнерства в аграрном секторе экономики.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4421
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2018. - Вип. 1 (97)
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n97v1r2018dubinina.pdf212,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.