Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4503
Title: Форензік-аудит: суть та перспективи розвитку в Україні
Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Сирцева, Світлана Володимирівна
Dubinina, Maryna
Ksonzhyk, Iryna
Syrtseva, Svitlana
Keywords: форензік-аудит
аудит
економічні розслідування
шахрайство
ризик
forensic accounting
audit
economic investigation
fraud
risk
Issue Date: 2018
Citation: Dubinina M. Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine / M. Dubinina, I. Ksonzhyk, S.Syrtseva // Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. – Vol. 4, № 1. – Pp. 131-138.
Abstract: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних засад щодо розвитку форензік-аудиту в Україні. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Уточнено зміст поняття «форензік-аудит» за допомогою методів теоретичного узагальнення, здійснено порівняння аудиту і форензік-аудиту за допомогою методу порівняння. За допомогою абстрактно-логічного методу та структурно-логічного аналізу визначено особливості, сучасні проблеми та перешкоди розвитку форензік-аудиту в Україні. Мета дослідження – розглянути суть поняття «форензік-аудит», встновити основні перешкоди та запропоновувати перелік заходів щодо його розвитку в Україні. В результаті дослідження встановлено, що форензік-аудит - це поєднання юридичного і фінансового аудиту та судово-бухгалтерської експертизи. Тому до проведення форензік-аудиту мають бути залучені фахівці всіх цих профілів, які допоможуть компанії вирішити конфліктні ситуації, пов'язані з шахрайством. Обґрунтовано, що при вдосконаленні методики форензік-аудиту необхідно розуміти його різницю із аудитом. Дослідженням встановлено, що найбільш поширеними видами шахрайства, з якими стикаються українські компанії – це розкрадання активів, необґрунтовані та недоцільні витрати. Найбільш частими способами виявлення шахрайства в Україні є внутрішній аудит і неофіційні внутрішні джерела. Досвід залучення зовнішніх консультантів для незалежних розслідувань мають лише 10% українських компаній. Однак, як показує практика, саме незалежний, незаангажований погляд зовнішнього фахівця на систему контролю і бізнес-процесів дозволяє створити якісну систему превентивних механізмів протидії шахрайським діям і в цілому, підвищити ефективність бізнес-процесів компанії. Обґрунтовано, що одним із дієвих інструментів незалежного економічного розслідування виступає форензік-аудит. Встановлено, що форензік-аудит є досить новим для України явищем, а аудиторські та спеціалізовані компанії знаходяться тільки на початку шляху в цьому напрямі. З метою розвитку даного виду послуг, запропоновано аудиторським та спеціалізованим компаніям розширити спектр послуг в напрямі форензік-аудиту та відповідний порядок дій щодо його проведення. Крім того, необхідно врахувати зарубіжний досвід процесу підготовки фахівців в галузі форензік-аудит, тобто розпочати підготовку фахівців шляхом включення до навчальних програм вищих навчальних закладів спеціалізованих курсів з форензік-аудиту. Також слід розвивати співпрацю українських професійних організацій із зарубіжними професійними організаціями з метою надання фахівцям можливості отримання міжнародних сертифікатів, а також залучати до процесу професійного навчання в напрямі форензік-аудит аудиторські, юридичні та консалтингові компанії. Таким чином, форензік-аудит включає в себе комплекс заходів щодо врегулювання фінансових, економічних, правових, комерційних та інших питань, що містять в собі істотні економічні ризики. Застосування вітчизняними компаніями форензік-аудиту дозволить підвищити ефективність управління ризиками їх діяльності шляхом прийняття оптимальних управлінських рішень та забезпечить прибутковість їх бізнесу.
The subject of the study is a set of theoretical, organizational and methodological principles for the development of forensic accounting in Ukraine. General scientific and special methods of cognition are the methodological basis of the study. The content of the concept “forensic accounting” is specified using theoretical generalization methods; the comparison of audit and forensic accounting using comparison method is carried out. Using the abstract-logical method and structural-logical analysis, features, current problems and obstacles to the development of forensic accounting in Ukraine are determined. The objective of the study is to consider the essence of the concept of “forensic accounting”, to introduce the main obstacles and to propose a list of measures for its development in Ukraine. As a result of the study, it has been established that forensic accounting is a combination of legal and financial audit and forensic accounting expertise. Therefore, experts of all these profiles should be involved to the forensic accounting, which will help the company solve the conflict situations related to fraud. It is substantiated that when improving the method of forensic accounting it is necessary to understand its difference from the audit. The study found that the most common types of fraud faced by Ukrainian companies are asset theft, unreasonable and inappropriate spending. The most common ways to detect fraud in Ukraine are internal audit and informal internal sources. Only 10% of Ukrainian companies have experience in attracting external consultants to independent investigations. However, as practice shows, the very independent, unbiased view of the external specialist on the control system and business processes allows to create a high-quality system of preventive mechanisms for counteracting fraudulent actions and in general, improve the efficiency of business processes of the company. It is substantiated that forensic accounting is one of the effective instruments of an independent economic investigation. It has been established that forensic accounting is quite new for Ukraine, and audit and specialized companies are only at the beginning of the path in this direction. In order to develop this type of services, audit and specialized companies were suggested to expand the range of services in the direction of forensic accounting and the appropriate procedure for carrying out such activities.In addition, it is necessary to take into account the foreign experience of the training of specialists in the field of forensic accounting, that is to start the training of specialists by including specialized courses on forensic accounting in the curricula of higher educational institutions. It is also necessary to develop the cooperation of Ukrainian professional organizations with foreign professional organizations in order to provide specialists with the possibility to obtain international certificates, as well as to involve audit, legal and consulting companies in the process of professional training in forensic accounting. Thus, forensic accounting includes a set of measures for the settlement of financial, economic, legal, commercial and other issues that involve significant economic risks. The use of forensic accounting by domestic companies will increase the effectiveness of managing their business risks by adopting optimal management decisions and ensuring the profitability of the business
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4503
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Article_Dubinina_Syrtseva_Ksonzhyk.pdf231,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.