Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4702
Title: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalya
Keywords: Інструментарій бухгалтерського обліку
система показників
Якість облікової інформації
Облікова політика
Інформаційна система підприємства
Організація бухгалтерського обліку
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : робоча програма з нормативної дисципліни (шифр за ОПП - МПП 1) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», другий (магістерський) рівень вищої освіти (1 курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній ступінь «Магістр». Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування / розроб. Н. М. Сіренко ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 20 с.
Abstract: Перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку, нові економічні умови розширюють функції та повноваження бухгалтерської служби. Бухгалтерська професія виходить на якісно інший рівень, а бухгалтер-аналітик у своїй діяльності піднімається на новий щабель, перейшовши від облікової реєстрації господарських фактів до управління виробництвом. В загальному вигляді управлінський облік — це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством.
Transition on the national standards of record-keeping, new economic terms extend functions and plenary powers of book-keeping service. A book-keeping profession goes out on high-quality other level, and an accountant-analyst in the activity walks up a new stage, passing from registration registration of economic facts to the operations management. In a general view an administrative account is the system of treatment and preparation of information about activity of enterprise for internal users in the process of management by an enterprise.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4702
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom.pdf266,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.