Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4883
Title: Фінанси підприємств
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: Грошові розрахунки
Оборотний капітал підприємства
кредитування капітальних вкладень
Фінансове планування
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фінанси підприємств : робоча програма з вибіркової дисципліни (шифр за ОПП – ВПП 2) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (III курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній ступінь «Бакалавр». Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування / розроб. А. С. Полторак ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 28 с.
Abstract: Фінанси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна категорія. Фінанси підприємств – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються з метою здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підприємства, щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство повинно залучати зовнішні джерела фінансування. Особливістю є те, що за різними формами фінансових відносин можна бачити світ економіки у її взаємозв'язку і гармонії. В умовах ринкової економіки акцентується особлива увага на перебудову форм і методів організації навчального процесу, який повинен забезпечити творче засвоєння програмного матеріалу за умов тісної інтеграції його з реальною практикою досягненнями науки.
Finance firms by their very nature - this is a difficult economic category. Enterprise finances are diverse financial resources that are created and used to produce and sell products, works, services in various industries, as well as to finance other activities of the enterprise, in order to successfully operate in the market, each enterprise should involve external sources of financing. A peculiarity is that various forms of financial relations can see the world of the economy in its interconnection and harmony. In a market economy, special attention is paid to the restructuring of the forms and methods of organizing the learning process, which should ensure the creative mastering of the program material, under the conditions of close integration of it with real practice, the achievements of science
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4883
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ФП ОіА ДФН_2018_2019.pdf304,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.