Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4899
Title: Банківське регулювання та нагляд
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: Ліцензування банківської діяльності
нагляд за діяльністю банків
оцінка діяльності банків
Інспектування банків
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Банківське регулювання та нагляд : робоча програма з вибіркової дисципліни (шифр за ОПП – ВМПП 5) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання (I курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Освітній ступінь «Магістр». Кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування / розроб. А. С. Полторак ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 32 с.
Abstract: Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, банківські групи, учасників банківських груп на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб. Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у формах адміністративного регулювання (реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків та інші) та індикативного регулювання (встановлення обов'язкових економічних нормативів; визначення норм обов'язкових резервів для банків; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій та інші).
The purpose of banking supervision is stability of the banking system and protection of interests of depositors and creditors of the Bank concerning the safe storage of clients ' funds in Bank accounts. Oversight activities of the National Bank of Ukraine covers all banks, their subdivisions, affiliated and related entities of banks, banking groups, participants of the banking groups in Ukraine and abroad, offices of foreign banks in Ukraine, as well as other legal entities and individuals. State regulation of banks by the National Bank of Ukraine in the forms of administrative control (registration of banks and licensing of their activities; establishment of requirements and restrictions on activities of banks and other) and indicative regulation (the establishment of mandatory economic norms; determination of reserve requirements for banks, establishment of norms of deductions in reserves to cover the risks of active banking operations, etc.).
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4899
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_БРтаН 2018_2019.pdf284,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.