Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5619
Title: Операційний менеджмент
Authors: Кушнірук, Віктор Степанович
Кушнирук, Виктор Степанович
Kushniruk, Viktor
Keywords: принципи операційного менеджменту
методи управління операціями
Оперативне планування
Короткострокове тактичне планування
методи прийняття рішень
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. В. С. Кушнірук. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 131 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни: формування умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих підсистем як основи забезпе- чення досягнення місії організації. Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібне докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту; знання принципів та методів раціональної організації, планування і контролю, функціо- нування операційних систем різних видів; уміння розробляти операційну стра- тегію підприємства; вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації; знання особливостей операційного менеджменту на пі- дприємствах різних галузей. Предметом навчальної дисципліни є закономірності планування, ство- рення й ефективного використання операційної системи підприємства.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5619
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Operatsiinyi menedzhment.pdf783,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.