Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5660
Title: Основи економічної інформації
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vera
Ручинська, Наталія Сергіївна
Ruchinskaya, Natali
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Могильницька, Алла Миколаївна
Mohyl'nyts'ka, Alla
Крайній, Володимир Олексійович
Krainii, Volodymyr
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Keywords: інформаційна база
статистична інформація
створення бази даних
створення запитів
економічна інформація
екранні форми документа
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Основи економічної інформації [Електронний ресурс] : метод. реком. до практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, Н. С. Ручинська, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 73 с.
Abstract: Згідно з канонами економічної теорії створення матеріальних благ – це результат взаємодії і взаємозв’язку трьох елементів (факторів) виробництва: робочої сили (жива праця), засобів праці і предметів праці (уречевлена праця). Природно, якщо існує взаємозв’язок між результатами виробництва (випуском продукції) і елементами виробництва (затрати, ресурси), виникла потреба у формалізації цього взаємозв’язку, тобто у побудові відповідного рівняння та його дослідження. Складний процес створення матеріальних благ через кількісні взаємозв’язки продукту праці і ресурсів описується єдиним рівнянням, яке отримало назву виробничої функції. Виробнича функція – це рівняння (модель), яке описує причинно- наслідкові взаємозв’язки між затратами ресурсів (вхід) і випуском продукції (вихід) при наявному рівні техніки, технології і робочої сили. Це первинне узагальнене визначення виробничої функції. Показниками випуску продукції можуть бути товарна продукція, чиста продукція, валовий внутрішній продукт, національний дохід, виробництво продукції у натуральному вимірі. Під затратами (ресурсами) слід розуміти все, що необхідно придбати для забезпечення виробничого процесу і досягнення необхідного результату. Зв’язок між випуском продукції і затратами ресурсів є рекурсивним, тобто однонаправленим, незворотним; він одночасно відображає реальні причинно-наслідкові співвідношення між економічними показниками.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5660
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy ekonomichnoyi informatsiyi.pdf6,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.