Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5835
Title: Застосування глюкози для зменшення дії стресу при відсадці у кроленят
Other Titles: Application of glucose for reduction of stress effects in rabbits
Authors: Коцюбенко, В. І.
Kotsiubenko, V. I.
Keywords: кролі
глюкоза
гематологічний склад
середньодобовий приріст
жива маса
стресочутливість
rabbits
glucose
hematological composition
average daily gain
live weight
stress sensitivity
Issue Date: 2018
Citation: Коцюбенко В. І. Застосування глюкози для зменшення дії стресу при відсадці у кроленят / В. І. Коцюбенко // Ефективне кролівництво і звірівництво : збірник наукових праць. - 2018. - Вип. 4 - С. 68-73.
Abstract: Досліджено вплив різних доз глюкози на гематологічний склад крові та ріст кроленят після відсадки. За принципом аналогів було сформовано 3 групи кроленят по 30 голів у кожній (2 дослідні і 1 контрольна). Кроленятам першої та другої дослідних груп щодня за п’ять днів до від- садки та п’ять після неї в суміші з водою давали 10-% розчин глюкози в дозі 1 мл та 2 мл на голову. Кроленята третьої групи були в контролі. Всіх кроленят перед відсадкою в 45-денному віці, через 5 добу і через 15 діб після відлучення (60-денний вік) зважували і визначали середньодобовий приріст.У кожній групі у 5 голів кро- ленят з зовнішньої вушної вени брали проби крові перед відсадкою, через 5 добу та через 15 діб після відлучення і визначали кількість лейкоцитів, еритроцитів та гемоглобіну. Додавання у воду 10-% розчину глюкози позитивно вплинуло на ріст кро- ленят. Так, через п’ять днів після початку досліду перша і друга дослідні групи вірогідно перебільшують контрольну групу на 37 та 50 г за показником середньої живої маси кроленят. Через п’ять діб після відсадки ця різниця більш суттєва – 142 та 186 г відповідно. Через п’ятнадцять діб після відсадки різниця збільшу- ється на 179 та 243 г. Доведено, що введення з водою 1 мл та 2 мл 10-% розчину глюкози на голову щоденно протягом 5 діб перед відсадкою та 5 діб після зберігає гематологічний склад крові у межах фізіологічних норм і зменшує дію стресу на організм. Най- більш ефективне дозування 2 мл 10-% розчину. Середньодобові прирости кроле- нят другої дослідної групи за період від 50-ти до 60-ти денного віку на 5,7 г ві- рогідно перебільшують контрольну групу.
The effect of different doses of glucose on the hematological composition of blood and the growth of rabbits after decay have been investigated. On the principle of analogues were formed 3 groups of rabbits for 30 goals in each (2 experimental and 1 control). In the first and second experimental groups, each day, five days before the cut and five afterwards, in a mixture of water, a 10% solution of glucose was given in a dose of 1 ml and 2 ml per head. The robes of the third group were in control. All rabbits were weighed and determined daily gain in 5 days and in 15 days after weaning (60 days). In each group, 5 rows of rabbits from the outer ear were taken blood samples before discharge, after 5 day and 15 days after weaning, and determined the number of leukocytes, red blood cells and hemoglobin. Addition of 10% glucose solution to water positively influenced the growth of rabbits. So, five days after the start of the experiment, the first and second experimental groups are likely to exaggerate the control group by 37 and 50 g by the average live weight of rabbits. Five days after landing, this difference is more significant - 142 and 186 g, respectively. Fifteen days after the cut, the difference is increased by 179 and 243 g. It has been shown that 1 ml of water and 2 ml of 10% glucose solution on the head daily for 5 days before discharge and for 5 days after preserving the hematological composition of blood within the limits of physiological norms and decreasing the effect of stress on the body. The most effective dosage of 2 ml of 10% solution. The average daily increments of rabbits of the second experimental group for the period from 50 to 60 days of age to 5.7 g are likely to exaggerate the control group.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5835
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68-73.pdf329,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.