Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6149
Title: Инструментарий обеспечения трансформационных преобразований в экономической сфере деятельности промышленных предприятий
Other Titles: Інструментарій забезпечення трансформаційних перетворень в економічній сфері діяльності промислових підприємств
Tools of Ensuring Transformational Changes in Economic Activity of Industrial Enterprises
Authors: Плахотник, Е. А.
Плахотнік, О. О.
Plakhotnik, Olena
Keywords: стратегия технологических прорывов
государственная инновационная политика
научно- технические программы
прямое государственное управление
инновационные проекты
программно-целевой метод управления
бюджетирование
целевая комплексная программа
производственный процесс
производственная функция
прибыль
стратегія технологічних проривів
державна інноваційна політика
науково-технічні програми
пряме державне управління
інноваційні проекти
програмно-цільовий метод управління
бюджетування
цільова комплексна програма
виробничий процес
виробнича функція
прибуток
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Плахотник Е. А. Инструментарий обеспечения трансформационных преобразований в экономической сфере деятельности промышленных предприятий / Е. А. Плахотник // Modern Economics. - 2019. - № 14. - С. 226-231. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-35.
Abstract: С целью обеспечения предпосылок устойчивого развития национальной промышленности в условиях активизации международных интеграционных процессов рассмотрен процесс императивного государственного участия в инновационной деятельности субъектов хозяйствования как основной инструментарий обеспечения трансформационных преобразований в экономической сфере деятельности промышленных предприятий Украины. Доказано, что государственное регулирование и поддержка инновационных процессов являются ведущими факторами развития инноваций. Государственное вмешательство вызвано тем, что создание и развитие инновационного производства – процесс более сложный, капиталоемкий и трудоемкий, требующий постоянного роста знаний, высокого уровня образования и высокого уровня навыков работников по сравнению с традиционным производством. Поэтому требуется стимулирующее, поддерживающее, регулирующее, координирующее и иногда направляющее начало, в качестве которого и выступает государство. Императивность государственного участия в инновационной деятельности промышленных предприятий рассматривается как активное государственное воздействие на их инновационные процессы в таких формах, как государственная инновационная политика, финансирование научно-технических программ, прямое государственное управление инновационными проектами, институциональная система государственной поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий. На современном этапе при отборе инновационных проектов промышленных предприятий для программ государственной поддержки недостаточно полно используется анализ направлений «издержки – результаты», что повышает риск низкой эффективности использования ресурсов государства. В связи с чем, основное внимание уделено механизму отбора инновационных проектов промышленных предприятий для программ государственной поддержки на основе методов экономико-математического моделирования и бюджетирования, а также управления по центрам финансовой ответственности. Применение рассмотренных подходов к управлению процессами распределения финансовых ресурсов между промышленными предприятиями позволит осуществить трансформационные преобразования в экономической сфере их деятельности за счет активизации инновационной составляющей.
З метою забезпечення передумов стійкого розвитку національної промисловості в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів розглянуто процес імперативної державної участі в інноваційній діяльності суб’єктів господарювання як основний інструментарій забезпечення трансформаційних перетворень в економічній сфері діяльності промислових підприємств України. Доведено, що державне регулювання і підтримка інноваційних процесів є провідними чинниками розвитку інновацій. Державне втручання викликане тим, що створення й розвиток інноваційного виробництва - процес складний, капіталомісткий та трудомісткий, що вимагає постійного збагачення знань, високого рівня освіти й навичок працівників у порівнянні з традиційним виробництвом. У зв’язку з цим, потрібен направляючий початок, що стимулює, підтримує, регулює, координує, яким і виступає держава. На підставі вивчення досвіду Європейського Союзу, обґрунтована роль держави в успішному розвитку інноваційної сфери, що сприяє тісній співпраці між освітніми установами, державними та приватними дослідницькими організаціями, підприємствами й підвищенню рівня впровадження інновацій у виробництво. Імперативність державної участі в інноваційній діяльності промислових підприємств розглядається як активна державна дія на їх інноваційні процеси в таких формах, як державна інноваційна політика, фінансування науково-технічних програм, пряме державне управління інноваційними проектами, інституціональна система державної підтримки їх інноваційної діяльності. На сучасному етапі при відборі інноваційних проектів промислових підприємств для програм державної підтримки недостатньо повно використовується аналіз напрямів «витрати – результати», що підвищує ризик низької ефективності використання ресурсів держави. У зв’язку з чим, основну увагу приділено механізму відбору інноваційних проектів промислових підприємств для програм державної підтримки на основі методів економіко-математичного моделювання й бюджетування, а також управління за центрами фінансової відповідальності. Застосування розглянутих підходів до управління процесами розподілу фінансових ресурсів між промисловими підприємствами дозволить здійснити трансформаційні перетворення в економічній сфері їх діяльності за рахунок активізації інноваційної складової.
The current state of the economy requires the transformation of the principles of forming a system of the state’s economic development, the restructuring of the system of institutions and establishments, in accordance with the new economic conditions. The functioning of current institutions and establishments is a major factor in the low competitiveness of industrial enterprises and Ukraine as a whole. The basic principle of forming a system of economic development of the state is to ensure transformational changes in the economic sphere of industrial enterprises based on imperative state participation in the innovation activities of business entities. Purpose. The aim of the article is to develop a theoretical and methodological substantiation of imperative state participation in the innovation activities of business entities as the main tool for ensuring transformational changes in the economic sphere of industrial enterprises. Results. It is proved that government regulation and support of innovation processes are the leading factors in the development of innovations. Government intervention is caused by the fact that the creation and development of innovative production is a more complex process, capital-intensive and labor-intensive, requiring constant growth, enrichment of knowledge, a high level of education and skills of workers compared to traditional production. Therefore, a stimulating, supporting, regulating, coordinating and sometimes directing principle is required, which the state acts as. Based on the study of the experience of the European Union, the role of the state in the successful development of the innovation sphere is substantiated, which promotes closer cooperation between educational institutions, public and private research organizations, and enterprises; increases the level of innovation in production; increases the cost of research and development work. For state support programs for innovative projects of industrial enterprises, the application of the “cost-results” direction analysis method has been developed, which allowed making decisions on innovative projects of industrial enterprises, making the right choice between different uses of resources by identifying and assessing costs and benefits in such a way that allowed to evaluate their consequences in terms of the implementation of the goals and objectives of the industrial and socio-economic development of the territory. The economic-mathematical model of the variable distribution of limited amounts of state funds among industrial enterprises has been improved, which can be actively used in the practice of financial planning of ministries and departments.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6149
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
plakhotnik.pdf505,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.