Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6191
Title: Екологічні виміри глобального світу
Other Titles: Environmental Dimensions of the Global World
Authors: Вишневська, Ольга Миколаївна
Vishnevskaya, Olga
Чабаненко, О. О.
Христенко, Т. О.
Chabanenko, Olena
Khrystenko, Tetyana
Keywords: глобалізація
безпека
суспільство
загрози
екологічні виміри
адаптаційний підхід
екологічна політика
globalization
security
society
threats
environmental dimensions
adaptation approach
environmental policy
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вишневська О. М. Екологічні виміри глобального світу / О. М. Вишневська, О. О. Чабаненко, Т. О. Христенко // Modern Economics. - 2019. - № 15. - С. 49-56. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-07.
Abstract: Авторами досліджено cутність, складові й особливості глобалізації з точки зору соціально-економічних проявів у суспільстві. Визначено вплив глобалізації на світову економіку, окремі сфери й галузі, території, конкурентні позиції держав й регіонів світу. Обумовлено тісний взаємозв’язок із соціально-економічними чинниками розвитку, потребою у забезпеченні процесу відтворення, впливом на довкілля. Доведено, що глобальні процеси у різних сферах й галузях світової економіки спонукають до необхідності спільного вирішення політичних, соціально-економічних, екологічних питань. Процеси, які відбуваються у глобалізаційному середовищі, потребують об’єднання зусиль світових лідерів, міжнародних організацій, громадських діячів. Тільки спільна політика нівелювання загроз, у тому числі екологічного характеру, надасть можливість забезпечити збереження довкілля держав й регіонів світу. Доведено, що спільна політика на умовах партнерства дозволяє об’єднати зусилля з метою захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу до екологічних проблем планети, визначити пріоритетність екологічних вимірів глобального світу. Обґрунтовано, що узгоджена екологічна політика, відповідальність на різних рівнях управління, достатність фінансування екологічних проектів, дозволить обмежити температурне зростання й нівелювати глобальну екологічну катастрофу. Визначено необхідність створення Екологічного Кодексу, екологічного суду.
The manifestations of globalization are of a different scale and character, due to the ability of individual systems to adapt to change. The development of most countries of the world shows adaptation to the manifestations of globalization in the political, socio-economic and environmental spheres. Purpose. The purpose of the study is to substantiate the priorities of society development, taking into account global ecological challenges, identifying the features of the environmental dimension of environmental impact, and implementing ratified environmental agreements in order to limit the negative manifestations in certain territories. The practical implementation of environmental measures is regulated by the United Nations Framework Convention on Climate Change, ratified by the Paris Agreement. Results. The processes occurring in the globalization environment require the combined efforts of world leaders, international organizations, public figures. Only a joint policy of leveling threats, including environmental ones, will ensure the preservation of the environment of states and regions of the world. It is proved that the general policy on the terms of partnership allows us to combine efforts to protect the environment, draw attention to environmental problems, and prioritize the environmental dimensions of the world. It has been substantiated that a coordinated environmental policy, responsibility at different levels of management, the adequacy of financing environmental projects will limit thermal growth and level the global environmental catastrophe. The need to create an Environmental Code, an environmental court has been determined. Conclusions. The basic priority of Ukraine's environmental policy is the adaptation and implementation of a number of environmental measures in view of the UN Framework Convention on Climate Change, ratified by the Paris Agreement. The practical implementation of environmental tasks at the state, regional and local levels should be in line with the ratified Agreement, the implementation of certain EU laws, and the existing transboundary threats. The need to create an Environmental Code, an environmental court has been determined.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6191
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 15
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyshnevska.pdf324,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.