Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6277
Title: Методика створення навчальних комп'ютерних інтерактивних тренажерів для вивчення загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-освітнього середовища
Authors: Бабенко, Дмитро Володимирович
Доценко, Наталія Андріївна
Babenko, Dmytro
Dotsenko, Nataliya
Issue Date: 2019
Citation: Методика створення навчальних комп'ютерних інтерактивних тренажерів для вивчення загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-освітнього середовища [Електронний ресурс] : метод. реком. / Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 64 с.
Abstract: Інтенсифікація впровадження інформаційних процесів в науку, економіку, виробництво вимагає розробки моделі системи освіти на основі сучасних інформаційних технологій. Необхідно створити умови, в яких здобувач вищої освіти міг би розкрити свій творчий потенціал повністю, розвинути свої здібності, виховати в собі потребу безперервного самовдосконалення. Стан сучасної освіти і тенденції розвитку суспільства вимагають нових підходів до розвитку освітнього середовища. Модернізація вітчизняної освіти одним зі своїх пріоритетів виділяє інформатизацію освіти, головним завданням якої є створення єдиної інформаційно-освітнього середовища (ІОС). Інформаційно- освітнє середовище – це системно організована сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного і організаційно-методичного забезпечення, орієнтована на задоволення потреб користувачів в інформаційних послугах і ресурсах освітнього характеру. Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання дозволяють представляти теоретичні матеріали в електронному вигляді, на лекціях основна увага приділяється обговоренню проблемних питань професійного змісту; на семінарах і практичних заняттях викладач (а в ході самостійної роботи – навчальна програма) ставить перед здобувачами вищої освіти творчі завдання, націлюючи його на пізнавальну діяльність пошуково- дослідницького типу, в ході якої вони працюють з алгоритмами рішення експертних і винахідницьких задач. Для підготовки до занять здобувач вищої освіти може використовувати електронні навчально-методичні матеріали, представлені в ІОС, отримати доступ до електронних каталогів бібліотек, до баз даних і електронних підручників. Навчальні комп’ютерні інтерактивні тренажери в складі ІОС призначені для напрацювання практичних прийомів і отримання міцних навичок у конкретній сфері знань. Таким чином, ІОС спрямоване на реалізацію процесу професійно-особистісного саморозвитку майбутнього фахівця, тобто забезпечує можливість самостійного вибору індивідуальної освітньої траєкторії, форм і методів вирішення освітніх завдань, способів контролю, рефлексії та самооцінки своєї освітньої діяльності; індивідуальний вибір додаткової тематики і творчих робіт з дисциплін.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6277
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodyka stvorennia trenazheriv.pdf7,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.