Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6837
Title: Використання методу BLUP для оцінювання племінної цінності свиноматок української м’ясної породи за відтворювальними ознаками
Other Titles: Estimation of breeding values by BLUP method in Ukrainian Meat sows based on reproductive traits
Authors: Крамаренко, Олександр Сергійович
Крамаренко, Александр Сергеевич
Kramarenko, Alexander
Крамаренко, Сергій Сергійович
Крамаренко, Сергей Сергеевич
Kramarenko, Sergej
Луговий, Сергій Іванович
Луговой, Сергей Иванович
Lugovoy, Sergey
Лихач, Анна Василівна
Лихач, Анна Васильевна
Likhach, Anna
Лихач, Вадим Ярославович
Likhach, Vadym
Слободяник, А. А.
Slobodianyk, A.
Keywords: BLUP
оцінки племінної цінності
відтворювальні ознаки
свиноматки української м’ясної породи
estimated breeding values
reproductive traits
Ukrainian Meat sows
Issue Date: 2019
Citation: Крамаренко О. С. Використання методу BLUP для оцінювання племінної цінності свиноматок української м’ясної породи за відтворювальними ознаками / О. С. Крамаренко [та ін.] // Таврійський науковий вісник. - 2019. - № 108. - С. 159-165. - DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.108.21
Abstract: У статті наведено результати аналізу мінливості відтворювальних ознак свиноматок української м’ясної породи з використанням методу BLUP-«Модель Тварини». У дослідженні використані дані продуктивності свиней, які утримувалися в умовах ТОВ «Таврійські свині» (Херсонська область, Україна). Для кожної свиноматки оцінено такі ознаки відтворення: загальна кількість поросят при народженні (TNB), багатоплідність (NBA), кількість поросят при відлученні (NW), середня маса одного поросяти при народженні, тобто великоплідність (APBW), загальна маса гнізда при народженні (TLВW), середня маса одного поросяти при відлученні (APWW), загальна маса гнізда при відлученні (TLWW), середньодобовий приріст від народження до відлучення (ADG), частка мертвонароджених поросят (FSB) та смертність поросят до відлучення (PWM). Оцінки племінної цінності розраховано за трьома ознаками: багатоплідністю (EBV1), кількістю поросят при відлученні (EBV2) та масою гнізда при відлученні (EBV3). У результаті дослідження встановлено вірогідний вплив походження свиноматок на всі ознаки, що аналізувалися (p < 0,01…0,001), за винятком загальної кількості поросят при народженні. Розмір гнізда (як при народженні, так і при відлученні) був найбільшим серед свиноматок батьківської генерації, а найменшим серед свиноматок генерацій F2 або F3. Середньодобовий приріст вірогідно знижувався в поросят, які походили з багатоплідних гнізд. Частка мертвонароджених поросят здебільшого залежала від загальної кількості поросят при народженні. Доведено, що оптимальним є розмір гнізда 8–12 поросят, оскільки для таких гнізд відзначається найнижчий рівень частки мертвонароджених поросят (5–8%). На відміну від вихідних даних, використання корегованих за допомогою методу BLUP оцінок свідчить про відсутність вірогідних різниць між багатоплідністю й кількістю поросят при відлученні (EBV1 та EBV2, відповідно) у свиноматок УМП різних генерацій (у обох випадках: p > 0,05). На оцінки племінної цінності, отримані з використанням методу BLUP-«Модель Тварини», вірогідний вплив походження відзначено лише на загальну масу гнізда при відлученні. Високі достовірні значення рангової кореляції Спірмена мають місце між оцінками племінної цінності свиноматок для різних відтворювальних ознак.
The results of the reproductive traits variation in Ukrainian Meat sows based on Animal Mod- el-BLUP (AM-BLUP) method are presented in the article. The population used for the present study is from a pig farm managed by 'Tavriys'ki Svyni' Ltd (Kherson region, Ukraine). The reproduction traits investigated for each sow were total no. piglets born (TNB), no. pig- lets born alive (NBA), no. weaned piglets (NW), average piglet birth weight (APBW), total litter birth weight (TLВW), average piglet weaning weight (APWW), total litter weight weaned (TLWW), average daily gain (ADG), freq. of stillborn piglets (FSB) and pre-weaning mortality in piglets (PWM). Estimates of breeding values were calculated on the basis of three factors: no. piglets born alive (EBV1), no. weaned piglets (EBV2) and total litter weight weaned (EBV3). In the study was found a significant effect of the sows’ origin on all traits (p < 0,01…0,001), except the total no. piglets born. No. piglets born alive (NBA) and no. weaned piglets (NW) were the largest among sows of parental generation, and the smallest – among sows of generations F2 or F3. The ADG decrease was presented in piglets born from sows with higher no. piglets born alive. The frequency of stillborn piglets was largely dependent on the total number of piglets at birth. The litter size of 8–12 piglets at birth, for which there is the lowest stillbirth rate (5–8%), is optimal. Unlike the source data, the use of BLUP corrected estimates indicates that there are no probable differences between no. piglets born alive and the number of weaned piglets (EBV1 and EBV2, respectively) in Ukrainian Meat sows of different generations (in both cases: p > 0.05). For estimated breeding values (EBV) based on the AM-BLUP method significant effect of sow’s origin was noted only for the total litter weight weaned. A statistically significant Spearman's rank-order correlation occurs between estimated breeding values for sow different reproductive traits.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6837
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf435,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.