Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6845
Title: Управління фінансовими ресурсами підприємства
Other Titles: Management of Financial Resources of The Enterprise
Authors: Бугас, В. В.
Коваль, А. А.
Buhas, Vasil
Koval, Alla
Keywords: національна економіка
фінансові ресурси
інвестиційна привабливість
фінансовий механізм
national economy
financial resources
investment attractiveness
mechanism financial
Issue Date: 2020
Citation: Бугас В. В., Коваль А. А. Управління фінансовими ресурсами підприємства. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 32-34. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-05.
Abstract: В умовах посилення впливу фінансової та політичної кризи національної економіки найважливішими чинниками успішного розвитку вітчизняних підприємств у довгостроковій перспективі є наявність фундаментальної мети розвитку та побудова ефективної системи управління їх фінансами, орієнтованої на досягнення цієї мети. Досвід розвинених країн, розвиток управлінських технологій, впровадження вартісного підходу до управління бізнесом на українських підприємствах переконливо довели, що пріоритетною метою розвитку підприємства є максимізація його вартості. Формування механізму якісного та ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства має відбуватися з дотриманням принципів системності та комплексності, що стає особливо актуальним через економічну та політичну нестабільність у світі, глобалізацію бізнесу, збільшення підприємницьких ризиків та жорсткість конкуренції. Рівень фінансового потенціалу й умови фінансових ринків розширюють або обмежують можливості формування підприємствами достатнього обсягу фінансових ресурсів. Все це зумовлює необхідність розробки ефективної політики управління фінансовими ресурсами як одного з найважливіших елементів у загальній стратегії діяльності та розвитку підприємств.
Strengthening in the context of the financial and political crisis of the national economy the most important factors for the successful development of domestic enterprises in the long run is the existence of a fundamental goal of development and the establishment of an effective system of management of their finances, focused on achieving this goal. The experience of developed countries, the development of management technologies, and the implementation of a value-based approach to business management at Ukrainian enterprises have convincingly proved that the priority goal of enterprise development is to maximize its value.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6845
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
buhas.pdf425,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.