Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6847
Title: Formation of Competition Policy of the Enterprise in the System of Corporate Governance
Other Titles: Формування конкурентної політики підприємства у системі корпоративних засобів управління
Authors: Fedirko, Anna
Федірко, Г. А.
Keywords: competition policy
competition advocacy
corporate culture
levels of corporate culture
corporate governance
corporate governance
конкурентна політика
адвокатування конкуренції
корпоративна культура
рівні корпоративної культури
корпоративне управління
корпоративні засоби управління
Issue Date: 2020
Citation: Федірко Г. А. Формування конкурентної політики підприємства у системі корпоративних засобів управління. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 194-198. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-32.
Abstract: Competition as the basis of the entire market system is an incentive to ensure the smooth functioning of the market. Implementation of effective competition policy implies ensuring equal opportunities for economic entities in the creation and further activity of any organizational structure, access to resources, establishment of reasonable prices and other conditions for the sale of goods, protection against anti-competitive practices, corrupt actions of the authorities, etc. The article defines the peculiarities of the formation of the enterprise competitive policy in the system of corporate management tools and investigates the theoretical and methodological aspects of corporate management tools as a basis for improving the competitiveness of enterprises. The author describes the system of corporate culture as a social and discursive phenomenon, an integral part of enterprise management aimed at the internal environment. Purpose. Based on the urgency of the problem of research, the purpose of the article is to determine the peculiarity of the formation of competitive enterprise policy in the system of corporate management tools. Results. The tendencies of the development of modern enterprises are analyzed and the necessity of enterprise management is provided, which will ensure the competitiveness of enterprises on the basis of the model of corporate governance strategy and the influence of corporations on the formation of their competitiveness.The author notes that the effective functioning of the enterprise in current economic conditions is possible with constant analysis of external and internal environments and timely implementation of adequate measures for adaptation to changing conditions. In such circumstances, the concept of "competition advocacy" is introduced. The content of which is understood as being conducted by a competitive agency in the field of stimulating economic activity in a competitive environment through non-enforcement mechanisms, but mainly through interconnection with other state structures and through raising public awareness of the benefits of competition and incorporating all actions of the antitrust authorities, which are not related to enforcement of the rules in the field of antitrust law, but are aimed at forming a competitive culture in society. Conclusions. It is concluded that a high level of corporate culture is an important strategic factor that mobilizes all structural units of the corporation and its individual employees to achieve the stated goals within the stated mission. It is possible to achieve this level through the corporate governance system which means a set of behaviors, basic ideas and values that are proclaimed and formed by the group in the course of joint activity, and are passed on to new members of the group as effective ways of internal integration and adaptation to change the external environment.
Конкуренція як основа всієї ринкової системи є стимулом забезпечення нормального функціонування ринку. Реалізація ефективної конкурентної політики передбачає забезпечення рівних можливостей суб’єктів господарювання у питаннях створення та подальшої діяльності будь-якої організаційної структури, доступу до ресурсів, встановлення обґрунтованих цін та інших умов реалізації товарів, захисту від антиконкурентних, корупційних дій органів влади, тощо. У статті визначаються особливість формування конкурентної політики підприємства в системі корпоративних засобів управління, досліджуються теоретико-методичні аспекти корпоративного управління як основи підвищення конкурентоспроможності підприємств. Автор окреслює систему корпоративної культури як соціального та дискурсивного феномену, складової управління підприємством, що спрямована на внутрішнє середовище. Метою статті є визначення особливостей формування конкурентної політики підприємства в системі корпоративних засобів управління. Проаналізовано тенденції розвитку сучасних підприємств і обґрунтовано необхідність управління підприємством, що забезпечить конкурентоспроможність підприємств на основі моделі стратегії корпоративного управління та впливу корпорацій на формування їх конкурентоспроможності. Зазначено, що ефективне функціонування підприємства в сучасних економічних умовах можливо при постійному аналізі зовнішнього та внутрішнього середовищ і своєчасному вживанню адекватних заходів щодо адаптації до умов, що змінюються. За таких обставин введено поняття «адвокатування конкуренції», зміст якого розуміється як таке, що проводяться конкурентним відомством у сфері стимулювання економічної активності в конкурентному середовищі шляхом не правозастосовних механізмів, а головним чином за рахунок взаємозв’язку з іншими державними структурами та за допомогою підвищення обізнаності суспільства щодо переваг конкуренції та включає всі дії антимонопольних органів, не пов’язані з примусом до виконання правил у сфері антимонопольного законодавства, а спрямовані на формування у суспільстві конкурентної культури. Зроблено висновок про те, що високий рівень корпоративної культури є важливим стратегічним фактором, що мобілізує всі структурні ланки корпорації та її окремих працівників на досягнення поставлених цілей у межах задекларованої місії. Досягти такого рівня можливо за допомогою системи корпоративних засобів управління до яких відноситься: сукупність моделей поведінки, базових уявлень та цінностей, що проголошуються і формуються групою в ході здійснення спільної діяльності, а також передаються новим членам групи як ефективні способи внутрішньої інтеграції й адаптації до змін зовнішнього середовища.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6847
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fedirko.pdf468,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.