Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10085
Title: Вплив рідкої та сухої форми фітобіотиків на інтенсивність росту поросят у період відлучення
Other Titles: The influence of liquid and dry forms of phytobiotics on growth intensity of piglets during weaning
Authors: Осіпенко, О. П.
Лихач, Вадим Ярославович
Likhach, Vadym
Лихач, Анна Василівна
Likhach, Anna
Фаустов, Ростислав Вікторович
Faustov, Rostislav
Osipenko, O. P.
Keywords: свині
фітобіотики
технологія
відлучення
продуктивні якості
pigs
phytobiotics
technology
weaning
production traits
Issue Date: 2020
Citation: Вплив рідкої та сухої форми фітобіотиків на інтенсивність росту поросят у період відлучення / О. П. Осіпенко, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Р. В. Фаустов, С. О. Кисельова // Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 113. С. 200-206.
Abstract: У статті представлено результати досліджень щодо впливу рідкої та сухої форми фітобіотика “Liptosa Expert” постачальника ТОВ «Компанія «Агротрейдхім» (м. Київ) на інтенсивність росту помісного молодняку свиней (велика біла × ландрас) × «макстер») у період відлучення в умовах приватного орендного підприємства (далі – ПОП) «Вікторія» Миколаївської області. Для розкриття генетичного потенціалу поросят у перші тижні життя необхідно організувати і забезпечити комплекс заходів, основними з яких є повноцінна і збалансована годівля, менеджмент на фермі та в родильному відділенні. Від того, наскільки добре поросята розпочнуть розвиватися у підсисний період, як проходитиме процес відлучення залежить подальший їх ріст та ефективність виробництва. В умовах ПОП «Вікторія» Миколаївської області було проведено два науково-господарських досліди. Перший науково-господарський дослід було проведено на двох групах поросят поєднання (велика біла × ландрас) × «макстер»), яких відлучали у віці 21-28 діб, по 40 голів у групі. Умови утримання та годівлі були однаковими у двох групах. Поросята контрольної групи отримували з водою препарат колістину сульфату із розрахунку 6 мг/кг живої ваги протягом 5 днів під час відлучення. Поросята дослідної групи замість антибіотикотерапії отримували рідку фітобіотичну добавку “Liptosa Expert” у дозі 0,7 л/т питної води. Під час експерименту визначали кількість випадків ентеритів, збереженість поросят, живу масу. Другий науково-господарський дослід був проведений на 90 поросятах поєднання (велика біла × ландрас) × «макстер») у віці 45-65 діб (стартовий період). Поросята контрольної групи отримували повнораціонний комбікорм із додаванням антибіотика колістину сульфату та амоксициліну, а поросятам дослідної групи згодовували сухий фітобіотик “Liptosa Expert”. За результатами досліджень встановлено, що використання фітобіотиків на прикладі “Liptosa Expert” у період відлучення може бути ефективним методом заміни використання антибіотиків і призводити до збільшення збереженості поросят (2,5%), підвищення середньодобових приростів живої маси (12,4%), зменшення конверсії корму (3%), зменшення випадків ентеритів (5%) та розвитку корисної мікрофлори у кишківнику свиней.
The article presents the results of research on the effect of liquid and dry forms of phytobiotics “Liptosa Expert” supplier LLC “Agrotradchim” (Kyiv) on the growth rate of local young pigs (large white × landrace) × “maxter” in the weaning period under the conditions of the private leased enterprise (POP) “Victoria” of the Nikolaev region. To reveal the genetic potential of piglets in the first weeks of life, it is necessary to organize and provide a range of activities, the main of which is a full and balanced feeding, management on the farm and in the maternity ward. The further growth and efficiency of production depends on how well the piglets will start to develop in the suckling period, how they will go through the weaning process. In the conditions (POP) “Victoria” of the Nikolaev region, two scientific and economic experiments were carried out. The first scientific and economic experiment was conducted on two groups of combination piglets (large white × landrace) × “maxter”), which were weaned at the age of 21-28 days, 40 heads per group. The conditions of keeping and feeding were the same in the two groups. The piglets of the control group received with water the preparation of colistin sulfate at a rate of 6 mg/kg live weight, for 5 days during weaning. Piglets of the experimental group, instead of antibiotic therapy received a liquid phytobiotic supplement “Liptosa Expert” at a dose of 0.7 l/t of drinking water. During the experiment, the number of cases of enteritis, the safety of piglets, live weight were determined. The second scientific and economic experiment was performed on 90 piglets of the combination (large white × landrace) × “maxter” at the age of 45-65 days (starting period). The experimental group was fed a dry phytobiotic “Liptosa Expert”. According to research results, the use of phytobiotics (by the example of “Liptosa Expert”) during weaning can be an effective method of replacing antibiotics and leads to increased survival of piglets (2.5%), increased average daily weight gain (12.4%), reduction in feed conversion (3%), reduction in cases of enteritis (5%) and development of beneficial microflora in the intestines of pigs.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10085
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.