Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10946
Title: Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих: можливості та практичний досвід
Other Titles: Priority directions of adult education development: opportunities and practical experience
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Shebanin, Vyacheslav
Вишневська, Ольга Миколаївна
Vishnevskaya, Olga
Keywords: глобалізація
інтереси суспільства
інтереси особистості
державно-приватне партнерство
освіта дорослих
партнерство у сфері освіти дорослих
соціально-освітній центр
суспільна безпека
суспільний розвиток
центр освіти дорослих
globalization
public interests
personal interests
public-private partnership
adult education
partnership in the field of adult education
social and educational center
public safety
social development
adult education center
soft skills
Issue Date: 2021
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Шебанін В. С., Вишневська О. М. Пріоритетні напрями розвитку освітидорослих: можливості та практичний досвід // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2021. Вип. 3 (111). DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111)-12
Abstract: Досліджено сутність та можливості розвитку освіти дорослих з огляду на позитивні практики інших держав світу. Доведено значення неформального освітнього середовища, у тому числі з огляду на потреби особистості, як фахові, так і особистісні. Проаналізовано узагальнений показник рівня щастя, сформовано інформацію з огляду на дослідження Організації Об’єднаних Націй. Обумовлено суттєвий вплив рівня обізнаності населення на суспільний розвиток. Визначено актуальність партнерства у реалізації освітніх проєктів, розвитку освіти дорослих. Обумовлено дискусійність питання запровадження освіти дорослих з огляду на потребу врегулювання інтересів усіх учасників освітнього процесу, а також взаємоузгодженості дій та рівнів відповідальності у провадженні освітньої діяльності, функціоналу та можливостей закладів вищої освіти, як регіональних соціально-освітніх центрів.
The authors investigate the essence and possibilities of adult education development taking into account the positive practices of other countries. The importance of non-formal educational environment is proved, including taking into account the needs of the individual, both professional and personal. The generalized indicator of the level of happiness is analyzed, the information is formed taking into account the research of the United Nations. Due to the significant impact of public awareness on social development. The relevance of partnership in the implementation of educational projects, the development of adult education is determined. The authors introduced the discussion of adult education given the need to regulate the interests of all participants in the educational process, as well as the coherence of actions and levels of responsibility in educational activities, functionality and capabilities of higher education institutions as regional socio-educational centers.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10946
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2021. Вип. 3 (111)
Статті (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanin_V-S-2021.pdf415,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.