Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11770
Title: Напрями вдосконалення системи трейд-маркетингу у компаніях пивної галузі
Other Titles: Improvement of the trade marketing system at beer industry companies.
Authors: Торяник, Ж. І.
Шевченко, В. І.
Бенбенок, А. В.
Torianyk, Zh.,
Shevchenko, V.
Benbenok, A.
Keywords: трейд-маркетинг
KPI
акція
інструменти трейд-маркетингу
крос-маркетинг
маркетингова діяльність
пивна галузь
trade marketing
KPI
campaign
trade marketing tools
cross-marketing
marketing
beer industry
spread of the pandemic
SWOT – analysis
competition
beer market
Issue Date: 2022
Citation: Торяник Ж. І., Шевченко В. І., Бенбенок А. В. Напрями вдосконалення системи трейд-маркетингу у компаніях пивної галузі (English). Modern Economics. 2022. № 33(2022). С. 125-131. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V33(2022)-16.
Torianyk Zh., Shevchenko V., Benbenok A. (2022). Improvement of the trade marketing system at beer industry companies. Modern Economics, 33(2022), 125-131. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon
Abstract: У статті розглянуто особливості застосування трейд-маркетингу для компаній пивної галузі, сучасний стан ринку пивної галузі, а також виявлено чинники, що впливають на стримування розвитку цієї галузі в Україні. Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування підходів щодо покращення системи трейд-маркетингу підприємств пивної галузі на основі методології використання сучасних інструментів.У предметній області автори використовували аналітичні, статистичні та графічні методи дослідження. Авторами було проведено SWOT-аналіз діяльності компанії ПрАТ «АБ ІнБев Ефес Україна» на ринку, виявлено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, що вказують на внутрішній потенціал і слабкі сторони досліджуваного підприємства, завдяки чому можливо сформувати уявлення не лише про фінансовий стан, а й маркетингову діяльність підприємства. Так, у період адаптації до нової реальності при пандемії Covid-19 та непростих умов для бізнесу, ПрАТ «АБ ІнБев Ефес Україна» вдалося продовжити розвиток портфеля брендів і зберегти ринкові позиції при загальному падінні ринку пива.У 2020 році компанія вперше в пивній індустрії запустила В2В-платформу ВиBEERрай, що дозволило партнерам компанії замовляти продукцію онлайн 24/7, зменшити соціальні контакти та отримувати додаткові бонуси. Також авторами висвітлено поняття «трейд-маркетингу» і надано класифікацію його інструментів за цільовою аудиторію. Наведений підхід дозволить підприємству швидше досягнути поставлених цілей за рахунок використання інструментів трейд-маркетингу, оскільки компанія буде застосовувати його на конкретні ланки товаропровідного ланцюга. Розглянуто особливості застосування трейд-маркетингу на ПрАТ «АБ ІнБев Ефес Україна». Окрім цього розглянуто програму мотивації для торгових представників та мерчандайзерів з розрахунками доцільності її впровадження на підприємстві пивної галузі ПрАТ «АБ ІнБев Ефес Україна».
The article surveys the current state of the beer industry market, as well as identifies the factors influencing the restraint of the development of this industry in Ukraine. Based on the analysis, the need to identify and study the marketing activities of strong players in the market is substantiated. Purpose. The purpose of the article is a scientific and theoretical substantiation of approaches on improving trade marketing of the beer industry based on the methodology of using modern instruments. Results. The article presents SWOT-analysis of the activities of PrJSC «AB InBev Efes Ukraine» in the market, it identifies strengths and weaknesses, opportunities and threats, indicating the internal potential and weaknesses of the studied enterprise, so it is possible to form an idea not only about the financial condition but also marketing activities of the enterprise. The concept of "trade marketing" is also covered and the classification of its tools according to the target audience is provided. Conclusions. The peculiarities of the application of trade marketing at PrJSC «AB InBev Efes Ukraine» were considered. The necessity to use the tools of trade marketing regularly was reasoned because, as practice shows, the decisive incentive to buy goods is often the influence of trade marketing activity. In addition, the motivation program for sales representatives and merchandisers with calculations of the feasibility of its implementation at the beer industry of PrJSC «AB InBev Efes Ukraine» was considered. The obtained results can be used as methodological recommendations for marketing management in the beer industry to strengthen their market position.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11770
Appears in Collections:Modern Economics. - 2022. - Вип. 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
torianyk.pdf324,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.