Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17205
Назва: Study of mechanical and technological properties of seed fruits of vegetable and melon crops
Інші назви: Дослідження механіко-технологічних властивостей насіннєвих плодів овоче-баштанних культур
Автори: Грубань, Василь Анатолійович
Hruban', Vasyl'
Пастушенко, Андрій Сергійович
Pastushenko, Andriy
Храмов, Микита Сергійович
Khramov, Mykyta
Лимар, Олександр Олександрович
Lymar, Oleksandr
Суковіцина, Ірина Миколаївна
Sukovitsyna, Iryna
Ключові слова: насінник
експериментальні дослідження
поверхня
залежність
seed
experimental studies
surface
dependence
Дата публікації: 2024
Видавництво: Mykolaiv National Agrarian University
Бібліографічний опис: Hruban, V., Pastushenko, A., Khramov, M., Lymar, O., & Sukovitsyna, I. (2024). Study of mechanical and technological properties of seed fruits of vegetable and melon crops. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 28(1), 29-39. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/1.2024.29
Дослідження механіко-технологічних властивостей насіннєвих плодів овоче-баштанних культур / В. Грубань та ін. // Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, No. 1. P. 29-39. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/1.2024.29
Короткий огляд (реферат): Аналіз літературних джерел свідчить, що виробництво насіннєвого матеріалу овоче-баштанних культур є однією з важливих проблем, яке існує в галузі переробки сільськогосподарської продукції. Актуальним питанням є отримання насіння огірка та дині з погляду на обсяги їх вирощування в Україні. Для дослідження процесів подрібнення плодів та отримання насіння у сільському господарстві ключовими параметрами є динамічний коефіцієнт тертя, коефіцієнт об’ємної деформації та коефіцієнт статичного навантаження, але існуючі методи та обладнання обмежуються визначенням граничних значень показників, не дозволяючи повноцінне вивчення динаміки змін властивостей на різних етапах технологічного процесу. Для вирішення цього, пропонується розробка нових методик, зокрема використання комп'ютерного моделювання, що дозволить детальніше вивчити та оптимізувати фізико-механічні властивості та їх зміни. Метою статті було провести дослідження фізико-механічних властивостей плодів овочевих культур, які мають найбільший вплив на якість технологічного процесу подрібнення насіння плодів та попереднього отримання насіння. Дослідження проводилося в проблемній науково-дослідній лабораторії інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету. Використовувалися експериментальні установки для визначення динамічного коефіцієнта тертя насіння дині та огірка, прилад для визначення початкової щільності насіннєвих плодів та прилад для визначення залежності деформації насіння від стискаючого навантаження. Експериментальні дані свідчать, що найоптимальніші показники статичного коефіцієнта тертя в залежності від виду поверхні для насінників огірка та дині є перфоровані решета, значення яких відповідно складають – 0,75 та 0,85. Оптимальні значення показників динамічних коефіцієнтів тертя для огірка має поверхня з перфорованого решета – 0,69 та для дині з алюмінію – 0,88. Залежність лінійної деформації насіннєвих плодів від питомого тиску збільшується з 0,9 до 3,6. Значення деформації плоду від стискаючого навантаження змінюються в межах від 4,1 до 24,6. Дослідження, що наведенні в статті мають практичне значення і можуть бути використані в галузі сільськогосподарського виробництва та при розробці нових інженерних рішень
The analysis of literature sources shows that the production of seed material for vegetable and melon crops is one of the most important problems that exists in the field of agricultural processing. The production of cucumber and melon seeds is an urgent issue in view of the volume of their cultivation in Ukraine. To study the processes of fruit grinding and seed production in agriculture, the key parameters are the dynamic friction coefficient, the volume deformation coefficient and the static load coefficient, but existing methods and equipment are limited to determining the limit values of the indicators, not allowing a full study of the dynamics of changes in properties at different stages of the technological process. To solve this, it is proposed to develop new methods, in particular, the use of computer modelling, which will allow a more detailed study and optimisation of physical and mechanical properties and their changes. The aim of the article was to study the physical and mechanical properties of vegetable fruits, which have the greatest impact on the quality of the technological process of fruit seed grinding and preliminary seed extraction. The study was conducted in the problematic research laboratory of the Faculty of Engineering and Energy of Mykolaiv National Agrarian University. Experimental setups were used to determine the dynamic coefficient of friction of melon and cucumber seeds, a device for determining the initial density of seed fruits, and a device for determining the dependence of seed deformation on compressive load. Experimental data show that the most optimal values of the static coefficient of friction, depending on the type of surface, for cucumber and melon seeds are perforated sieves, the values of which are 0.75 and 0.85, respectively. Optimal values of dynamic friction coefficients for cucumber have a surface made of perforated sieve – 0.69 and for melon made of aluminium – 0.88. The dependence of the linear deformation of seed fruits on the specific pressure increases from 0.9 to 3.6. The values of fruit deformation from compressive load vary from 4.1 to 24.6. The research presented in the article is of practical importance and can be used in the field of agricultural production and in the development of new engineering solutions
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17205
Розташовується у зібраннях:Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, № 1
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.