Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17207
Назва: Intersectoral adaptation of Ukrainian farms in the context of war
Інші назви: Міжгалузева адаптація фермерських господарств України в умовах війни
Автори: Bovsh, Liudmyla
Бовш, Людмила
Rasulova, Alla
Расулова, Алла
Hopkalo, Larysa
Гопкало, Лариса
Rasulov, Ramis
Расулов, Раміс
Mouloudj, Kamel
Мулудж, Камель
Ключові слова: інновації
диверсифікація
форсайт-адаптація
економічна безпека
міжгалузеве партнерство
агротуризм
землевпорядкування
innovations
diversification
foresight adaptation
economic security
inter-sectoral partnership
agrotourism
land management
Дата публікації: 2024
Видавництво: Mykolaiv National Agrarian University
Бібліографічний опис: Bovsh, L., Rasulova, A., Hopkalo, L., Rasulov, R., & Mouloudj, K. (2024). Intersectoral adaptation of Ukrainian farms in the context of war. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 28(1), 52-65. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/1.2024.52
Міжгалузева адаптація фермерських господарств України в умовах війни / Л. Бовш та ін. // Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, No. 1. P. 52-65. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/1.2024.52
Короткий огляд (реферат): В сучасних умовах господарювання, фермерські господарства повинні реагувати на виклики зовнішнього середовища та шукати механізми адаптації й виходу з кризи, а також диверсифікації бізнесу як додаткових джерел доходу. Тому опрацювання можливих міжгалузевих адаптацій фермерських господарств є актуальною темою дослідження. Відтак, метою даної статті стало наукове обґрунтування предикатів диверсифікації діяльності фермерських господарств у подоланні викликів війни. Підґрунтям дослідження стали класичні підходи менеджменту і маркетингу, форсайт-предикати розвитку аграрної сфери. Інтерпретацію змісту адаптаційних напрямів розвитку фермерських господарств було здійснено за допомогою емпіричних методів. В статті здійснено аналіз джерел ризиків та загроз, визначено цільові орієнтири та ключові аспекти формування міжгалузевої адаптації фермерських господарств: метрики, цілі та форсайт-компетентності. В результаті опрацювання макротрендів безпеки аграрної галузі було сформовано гіпотетичні аналітичні узагальнення, що пов’язано з невизначеністю таймфрейму війни та неможливістю прорахунку очікуваних збитків. Таким чином, проведене дослідження дозволило сформулювати теоретичні та практичні інсайти щодо формування адаптаційних механізмів в стратегічній перспективі. Обґрунтовано необхідність системного й безперервного моніторингу осередків загроз та інвазії шляхом систематизації традиційних та прогнозування новітніх ризиків. Сформульовано ключові детермінанти форсайт-адаптації під впливом глобальних трендів. Механізм її реалізації представлено через ідентифікацію напрямів міжгалузевої адаптації. Дослідження має практичну цінність, формуючи інформацію для фермерських господарств, сільських громад, стейкхолдерів та потенційних інвесторів, які можуть отримати вигоду від передбачувань перспектив та очікувань, що формуються в розрізі міжгалузевої адаптації фермерських господарств у пост-воєнний період
In the current economic environment, farms must respond to the challenges of the external environment and look for mechanisms to adapt and overcome the crisis, as well as diversify their business as additional sources of income. Therefore, the study of possible cross-sectoral adaptations of farms is a relevant research topic. Therefore, the purpose of this article is to provide a scientific basis for the predicates of diversification of farms' activities in overcoming the challenges of war. The study is based on classical approaches to management and marketing, as well as foresight predicates of agricultural development. The content of adaptation directions of farms' development was interpreted using empirical methods. The article analyses the sources of risks and threats, identifies targets and key aspects of the formation of intersectoral adaptation of farms: metrics, goals and foresight competences. As a result of the study of macro trends in the security of the agricultural sector, hypothetical analytical generalisations were formed, due to the uncertainty of the timeframe of the war and the impossibility of calculating the expected losses. Thus, the study made it possible to formulate theoretical and practical insights into the formation of adaptation mechanisms in the strategic perspective. The author substantiates the need for systematic and continuous monitoring of threats and invasions by systematising traditional and forecasting new risks. The key determinants of foresight adaptation under the influence of global trends are formulated. The mechanism of its implementation is presented through the identification of areas of intersectoral adaptation. The study is of practical value, generating information for farms, rural communities, stakeholders and potential investors who can benefit from the foresight of prospects and expectations formed in the context of cross-sectoral adaptation of farms in the post-war period
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17207
Розташовується у зібраннях:Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, № 1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.