Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9900
Title: Фактори впливу на намір ухилятися від сплати податків під час пандемії
Other Titles: Factors Affecting Tax Evasion Intention During Pandemic
Authors: Ramzuni, Genta
Азварді
Фуадах, Л. Л.
Рамзуні, Г.
Azwardi
Fuadah, L.
Keywords: теорія планової поведінки
податкова мораль
соціальні норми
нагляд податкових органів
ухилення від сплати податків
пандемія
Theory of Planned Behavior
tax morale
social norms
tax authority supervision
tax evasion
pandemic situation
Issue Date: 2021
Citation: Рамзуні Г., Азварді, Фуадах Л. Л. Фактори впливу на намір ухилятися від сплати податків під час пандемії // Modern Economics. 2021. № 27(2021). С. 155-160. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-21.
Abstract: Tax evasion is the act of active resistance from taxpayers to minimize or eliminate tax payment obligations. During COVID 19 pandemic situation, the increase of tax evasion will reduce tax income, so that the causes and solutions must be identified. This study uses primary data in the form of respondents' responses to the statements in the questionnaire. The samples of this study are 127 taxpayers’ who are located in Palembang and have a wholesale and retail trade, repair, and maintenance of cars and motorbikes business classification. The hypotheses of this study are tested using Partial Least Square. Purpose. This study aims to determine the factors affecting taxpayers’ intention to engage in tax evasion during pandemic using the Theory of Planned Behavior framework, namely the effect of taxpayers’ attitude toward tax evasion which is represented by tax morale, social norms, and perceived behavioral control which is represented by tax authority supervision toward taxpayers. Results. The results show that in a pandemic situation, taxpayers’ intention to engage in tax evasion is decreased as tax morale, social norms, and supervision by tax authorities increased. However, only tax morale and supervision by the tax authorities significantly affect taxpayers’ intention to engage in tax evasion during a pandemic situation, while social norms’ effect is insignificant. Conclusion. The result implied that the tax agency is expected to include taxation in the educational curriculum, implement the Whistleblowing System with appropriate rewards and punishments, and improve coordination with third parties in the framework of supervision. Although uses a small number of samples and has the possibility of high subjectivity in respondents' answers, this study has been able to describe the possible factors that cause a change in taxpayers’ behavior during a pandemic situation, especially their intention to engage in tax evasion, using Theory of Planned Behavior framework as consideration for tax authorities to establish evidence-based policies of taxation during a pandemic situation
Ухилення від сплати податків – це активний опір платників податків з метою мінімізації або усунення зобов’язань зі сплати податків. Під час пандемії COVID-19 зростання обсягів ухилення від сплати податків призведе до зменшення податкових надходжень, відтак, слід визначити причини та напрями їх усунення. У дослідженні використовуються первинні дані у формі відповідей респондентів на твердження в анкеті. Вибірка для даного дослідження включає 127 платників податків, які знаходяться в Палембангу і займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом та технічним обслуговування автомобілів і мотоциклів. Гіпотези дослідження перевірялися з використанням методу частково найменшого квадрата. Метою дослідження є визначення факторів, що впливають на намір платників податків ухилятися від сплати податків під час пандемії, використовуючи теорію планової поведінки, а саме: вплив ставлення платників податків до ухилення від сплати податків, яке представлене податковою мораллю, соціальними нормами та передбачуваним поведінковим контролем, тобто наглядом податкових органів за платниками податків. Результати дослідження свідчать, що в умовах пандемії намір платників податків ухилятися від сплати податків зменшується з підвищенням податкової моралі, соціальних норм та нагляду з боку податкових органів. При цьому саме податкова мораль та нагляд з боку податкових органів мають суттєвий вплив на намір платників податків вчинити ухилення від сплати податків під час пандемії, тоді як вплив соціальних норм є незначним. За результатами дослідження очікується, що податковий орган включатиме оподаткування до навчальної програми, запроваджуватиме систему повідомлень про порушення з відповідними винагородами й покараннями, покращуватиме координацію з третіми сторонами у сфері нагляду. Незважаючи на те, що використовувалась невелика кількість вибірок та існує ймовірність високої суб’єктивності у відповідях респондентів, проведене дослідження змогло описати можливі фактори, що спричиняють зміну поведінки платників податків під час пандемії, особливо їхній намір щодо ухилення від сплати податків, застосовуючи теорію планової поведінки в якості основи для податкових органів при розробці науково обґрунтованої податкової політики в умовах пандемії.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9900
Appears in Collections:Modern Economics. - 2021. - Вип. 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ramzuni.pdf258,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.