Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3583
Title: Міжнародні тенденції податкових трансформацій в умовах фіскальної децентралізації
Other Titles: Международные тенденции налоговых трансформаций в условиях фискальной децентрализации
International trends in tax transformations in fiscal decentralization
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Полторак, Анастасия Сергеевна
Poltorak, Anastasiya
Головко, М. Й.
Головко, М. И.
Holovko, Mykhailo
Keywords: податкова система
податкова реформа
фіскальна децентралізація
трансформація податкової системи
реформування податкової системи
налоговая система
налоговая реформа
фискальная децентрализация
трансформация налоговой системы
реформирование налоговой системы
tax system
tax reform
fiscal decentralization
transformation of the tax system
reform of the tax system
Issue Date: 2017
Citation: Полторак А. С. Міжнародні тенденції податкових трансформацій в умовах фіскальної децентралізації / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Економіка і управління. – 2017. – № 2 (74). – С. 90–99.
Abstract: У статті проведено аналіз міжнародних тенденцій у сфері фіскальної децентралізації, досліджено зв’язок рівня витрат місцевих територіальних угрупувань як частини ВВП з рівнем ВВП на душу населення у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, здій¬снено аналіз динаміки ставок основних бюджетоутворюючих податків в країнах Європейського Союзу та узагальнено перелік специфічних критеріїв, на основі яких має відбуватися процес реформування оподаткування в умовах фіскальної децентралізації.
В статье проведен анализ международных тенденций в сфере фискальной децентрализации, исследована связь уровня расходов местных территориальных группировок как части ВВП с уровнем ВВП на душу населения в странах Организации экономического сотрудничества и развития, здийснено анализ динамики ставок основных бюджетообразующих налогов в странах Европейского Союза и обобщены перечень специфических критериев, на основе которых должно происходить процесс реформирования налогообложения в условиях фискальной децентрализации.
Тhе агtісlе аnаlуzеs іntегnаtіоnаl tгеnds іn thе fieled оf fisсаІ dеcеntгаlіzаtіоn, stиdіеs thе linкаgе оf the level оf ехреndіtures оf lосal tеггіtогіаl groups аs а рагt оf GDР with the level оf GDР рег саріtа іn the соuntгіеs оf thе Огgаnіzation fог Есоnоmіс Соорегаtіоn аnd DevеIорmеnt, аnаlуzеs thе dуnаmісs оf гаtеs оf Ьаsiс Ьoudget-forming tахеs іn thе соntгіеs оf thе Еuгореаn Union аnd is gеnегаlіzеd. А list оf sресіtіс сгіtегіа оn thе Ьаsis оf which thе tах геform ргосеss should tаке рlасе undег соndіtіоns оf fiscal decentralization.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3583
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародні тенденції_01.pdf420,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.