Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6156
Title: Маркетингові складові підприємницького потенціалу як підґрунтя до масштабування бізнесу
Other Titles: Marketing Components of Enterprise Potential as a Subsidiary to Business Expansion
Authors: Солопун, Н. М.
Solopun, Nataliya
Keywords: підприємницький потенціал
масштабування
маркетинг
клієнтський досвід
«людино - центричний підхід»
entrepreneurial potentia
expansion
marketing
client experience
«human-centric approach»
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Солопун Н. М. Маркетингові складові підприємницького потенціалу як підґрунтя до масштабування бізнесу / Н. М. Солопун // Modern Economics. - 2019. - № 14. - С. 258-263. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-40.
Abstract: У статті розглянуто актуальні питання формування підприємницького потенціалу у сучасних умовах господарювання із залученням інструментів маркетингу з метою розширення горизонтів господарчої діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Зокрема в робот і розглянуто важливу роль підприємницького потенціалу для підприємств будь-якої організаційно-правової форми господарювання. Досліджено погляди видатних вчених на теоретичні аспекти підприємницького потенціалу, розглянуто питання важливої ролі масштабування бізнесу як запоруки досягнення стійких конкурентних позицій на ринку. У роботі підкреслено важливу роль активного розвитку чинників, що визначають розвиток людського капіталу, зокрема креативність, інтелект, інноваційність, здатність до ризику тощо. У роботі визначено, що головною причиною, через яку бізнес у процесі масштабування зазнає невдачі, це хибне або не достатньо точне розуміння ідей свого бізнесу. Тому у статті запропоновано використання новітніх підходів до удосконалення власної присутності на ринку, зокрема через трансформування підприємницького потенціалу, якого можливо досягти за допомогою маркетингових складових підприємницької діяльності. Зокрема запропоновано використання «людино-центричного підходу» до формування сучасного напряму формування взаємовідносин з клієнтами та підкреслено факт, який свідчить про трансформаційні перетворення сучасної економіки від ринку товарів до ринку вражень, що призводить до подальшого зростання важливості такої групи показники цінності для клієнта, як Customer Value, зокрема такого її сучасного елементу, як клієнтський досвід (Customer Experience). Крім того, у запропонованій роботі відзначено важливу роль у структурі підприємницького потенціалу таких його якостей, як фізична привабливість (айдентика бренду тощо), інтелектуальність, комунікабельність, емоційність, персональність, моральність тощо. Підкреслено необхідність впровадження як нових інструментів виробництва і пропозиції цінності (CX-design), так і сучасних моделей управління даним процесом (CXmanagement).
The article considers the actual points of the entrepreneurial potential forming in the current conditions of economic life with the involvement of marketing tools in order to expand the horizons of economic activity of business entities. Purpose. The purpose of the article is to study the theoretical aspects of realization of business potential in t he newest economic conditions, in particular the possibility of influence of the increased business potential on the process of transition to a higher level of functioning. Results. The article deals with the important role of entrepreneurial potential for enterprises of any organizational and legal form. The views of outstanding scientists on the theoretical aspects of entrepreneurial potential are explored. The issues of the important role of business scaling are considered as the key to achieving stable competitive positions in the market. The paper emphasizes the important role of the active development of factors that determine the development of human capital, in particular creativity, intelligence, innovation, ability to risk, etc. The paper states that the main reason why a business in the expansion process is failing is a false or insufficiently accurate understanding of the ideas of its business. Therefore, the article suggests the use of new approaches to improving their own presence on the market, in particular through the entrepreneurial potential transformation, which can be achieved with the help of marketing components of entrepreneurial activity. In particular, the use of the «human -centric approach» to the formation of the modern direction of forming customer relations and emphasized the fact that the transformational processes of the modern economy from the market of goods to the market of impressions, which leads to further growth of the importance of such a group of value indicators for the client as Customer Value, in particular Customer Experience. In addition, in the proposed work, an important role in the structure of the entrepreneurial potential of such qualities as physical attractiveness (brand identity, etc.), intelligence, sociabil ity, emotionality, personality, morality, etc. was noted. The necessity of introducing both new tools of production and value propositions (CX -design) and modern models of management of this process (CX-management) is emphasized.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6156
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
solopun.pdf458,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.