Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7050
Title: Розведення за лініями в різні етапи виведення та консолідації української червоної молочної породи великої рогатої худоби
Other Titles: Diversion by lines in different stages of exclusion and consolidation of Ukrainian Red Cattle Breed
Authors: Підпала, Тетяна Василівна
Шевчук, Наталя Петрівна
Pidpala, Tetyana
Shevchuk, Natalya
Keywords: Українська червона молочна порода
лінійне розведення
молочна продуктивність
відтворювальна здатність
The Ukrainian Red Dairy Breed
line breeding
milk productivity
reproductive ability
Issue Date: 2019
Citation: Підпала Т.В., Шевчук Н. П. Розведення за лініями в різні етапи виведення та консолідації української червоної молочної породи великої рогатої худоби // Вісник Сумського національного аграрного університету: «Тваринництво». Суми. 2019. Вип. 4 (39). С. 37-42.
Abstract: У породоутворювальному процесі розведення за лініями має велике значення для створення структури та закріплення цінної спадковості бажаних генотипів тварин, тому доцільно проаналізувати внутрішньолінійний та міжлінійний підбір на різних етапах виведення та консолідації української червоної молочної породи. Для виконання дослідження були використані загальноприйняті зоотехнічні методи (індивідуальний облік молочної продуктивності), лабораторні (визначення якісного складу молока), ретроспективний аналіз (показники за весь період використання тварин), варіаційно-статистичний метод (визначення параметрів ознак). Виведення української червоної молочної породи здійснювалося із залученням генофонду англерської, червоної датської та голштинської порід, а тому використання внутрішньолінійного підбору мало обмежений характер. Крім загальної тенденції, що пояснює прогресивну дію породотворного процесу, визначили окремі варіанти поєднуваності ліній, які відрізнялися за рівнем молочності та жирномолочності. Так, внутрішньолінійний підбір спорідненої групи Цирруса, лінії Ладного сприяв підвищенню вмісту жиру в молоці у корів-первісток у І, ІІ і ІІІ етапах, а ліній Елевейшна, Старбака, Чіфа – рівня надою у ІV і V етапах виведення і консолідації породи. Найефективнішим методом підвищення мінливості селекційних ознак молочної худоби є міжлінійне розведення. У породотворному процесі інтенсивно використовувався міжлінійний підбір, результати якого постійно аналізувалися для виявлення кращих поєднань ліній та їх послідуючого повторення. Встановлено, що в перші три етапи (І-ІІІ) виведення української червоної молочної породи переважав підбір ліній червоної степової (материнська) і споріднених груп англерської (батьківська) порід. Більшість таких кросів характеризувалися середнім надоєм від 3087 кг (Коломбо × Візита) до 4839 кг (Корбітца × Ладного) і підвищеним вмістом жиру в молоці – 4,07 % (Коломбо × Ладного) і 4,41 % (Цирруса × Бриза). Особливістю ІІІ, ІV, V етапів виведення породи було залучення до породотворного процесу продовжувачів ліній голштинської породи. Це сприяло підвищенню надою (5082 кг), але одночасно зумовило зниження вмісту жиру в молоці (3,72 %), зокрема при підборі бугаїв-плідників лінії Вісконсіна до корів спорідненої групи Корбітца. Міжлінійний підбір впливає на продуктивні та відтворювальні ознаки української червоної молочної породи. У результаті використання для підбору споріднених груп англерської породи (І-ІІІ етапи) відбулося підвищення жирномолочності у тварин, а залучення до породотворного процесу ліній голштинської породи сприяло підвищенню молочності (ІV-V етапи)
The breeding process of line breeding are of great importance in, so it is advisable to analyze at different stages of removal and consolidation of the Ukrainian red dairy breed.Common zootechnical methods (individual accounting of dairy productivity), laboratory (determination of quality composition of milk), retrospective analysis (indicators for the whole period of use of animals), variational-statistical method (determination of parameters of traits) were used to perform the study.The removal of the Ukrainian red dairy breed was carried out with the involvement of the gene pool of Angler, Red Danish and Holstein breeds, and the use of in-line selection was of limited nature. In addition to the general trend, which explains the progressive effect of the breeding process, identified some variants of line compatibility, which differed in milk and fat content. Thus, the in-line selection of the related group of Cirrus, the Ladny line contributed to the increase of fat content in milk of first-born cows in stages I, II and III, and the Elevation, Starbuck, Chifa lines - the level of milk yield in the IV and V stages of breeding and consolidation.The most effective method of increasing the variability of breeding characteristics of dairy cattle is interlinear breeding. Intermittent selection was intensively used in the breeding process, the results of which were constantly analyzed to identify the best line combinations and their subsequent repetition. It was established that in the first three stages (І-ІІІ) of Ukrainian red dairy breed removal the selection of lines of red steppe (maternal) and related groups of angler (parent) breeds prevailed. Most of these crosses were characterized by an average milk yield of 3087 kg (Colombo × Visit) to 4839 kg (Corbiza × Ladny) and high fat content in milk - 4.07% (Colombo × Ladny) and 4.41% (Cirrus × Breeze). The peculiarity of the III, IV, V stages of breeding was the involvement of extensions of Holstein breed lines in the breeding process. This contributed to an increase in milk yield (5082 kg), but at the same time led to a decrease in fat content in milk (3.72%), in particular when selecting the Wisconsin lineage boogers for cows of the related Corbiza group.Interlinear selection affects the productive and reproductive features of the Ukrainian red dairy breed. As a result of the use for the selection of related groups of Angler breed (I-III stages), there was an increase in milk fat in animals, and involvement in the breeding process of lines of the Holstein breed contributed to the increase of milk yield (IV-V stages).
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7050
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевчук Н.П., Підпала Т.В.pdf326,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.