Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9896
Title: Товарний асортимент як об’єкт управління на підприємстві
Other Titles: Product range as an object of management in an enterprise
Authors: Петриківа, О. С.
Petrykiva, O.
Keywords: підприємство
управління
товарний асортимент
enterprise
management
product range
Issue Date: 2021
Citation: Петриківа О. С. Товарний асортимент як об’єкт управління на підприємстві // Modern Economics. 2021. № 27(2021). С. 129-134. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-17.
Abstract: У статті проведено дослідження та визначено сутність товарного асортименту як об’єкту управління на сучасному підприємстві, а також проблеми підвищення ефективності асортиментної політики організації. В роботі розглянуто поняття «товарний асортимент» та представлені основні напрями в області формування асортименту. Визначено формування асортименту як діяльності по складанню набору товарів, що дозволяє задовольнити реальні або прогнозовані потреби, а також досягти цілей, визначених керівництвом організації. Також підсумовано, що товарний асортимент – це один з найважливіших чинників вибору покупця. У роботі зазначено, що асортиментна концепція виявляється у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів та надано перелік цих показників. У ході проведеного дослідження встановлено, що управління асортиментом передбачає координацію взаємозалежних видів діяльності (науково-технічної та проєктної), комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, стимулювання попиту. Зазначено, що основна мета організації в галузі управління асортиментом полягає в формуванні реального або прогнозованого асортименту максимально наближається до раціонального, для задоволення якомога більшої кількості постійно зростаючих різноманітних потреб і забезпечення вищих темпів розвитку підприємства в порівнянні з конкурентами. У даній роботі побудована схема типології методів управління асортиментом та згідно з нею проаналізовано стратегічні та тактичні методи управління асортиментом підприємства. Отже, у статті зроблено аналіз поняття товарний асортимент, розглянуто формування асортименту як діяльність по складанню набору товарів, що свою чергу дозволяє задовольнити реальні або прогнозовані потреби. У результаті зроблено висновок, що процес ефективного управління асортиментом в сучасних умовах виходить за рамки питань виробництва та реалізації продукції і визначає необхідність застосування комплексного підходу до управління діяльністю підприємства в цілому.
The article conducts research and defines the essence of the product range of an enterprise as an object of management. Analysis of the assortment policy of an enterprise makes it possible to determine that the most relevant for the development of a modern enterprise and an increase in sales is the application of a product development strategy, which provides for the introduction of new items into the assortment or improving existing ones on the market today. Purpose. The purpose of the article is to study the product range as an object of management in a modern enterprise. Results. The concept of "product range" is considered, and the main directions in the field of assortment formation are presented. The paper notes that the assortment concept is manifested in the form of a system of indicators that characterize the possibilities of optimal development of the product range of this type of goods and provides a list of these indicators. The scheme of typology of assortment management methods is constructed and according to it, strategic and tactical methods of assortment management are analyzed. Conclusions. The article analyzes the concept of product range, considers the formation of the range as an activity to compile a set of products that can meet real or projected needs. It is concluded that the process of effective range management in modern conditions goes beyond the issues of production and sales and determines the need for an integrated approach to the management of an enterprise as a whole.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9896
Appears in Collections:Modern Economics. - 2021. - Вип. 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
petrykiva.pdf331,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.